Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

obchodní společnosti United Shops s.r.o. se sídlem Prachnerova 606/12, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 29010829 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159731 pro prodej zboží (vstupenek) prostřednictvím online obchodu umístěného na internetové adrese https://www.elektrofest.cz

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) společnosti United Shops s.r.o., se sídlem Prachnerova 606/12, 150 00 Praha 5, IČO: 29010829, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159731 (dále jen „prodávající/prodejce”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou a právnickou osobou (dále jen „kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.elektrofest.cz (dále jen „webová stránka”).
  2. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, společenské, sportovní či jiné akce (dále jen „Akce”) prostřednictvím internetového obchodu provozovaného na webové stránce.
  3. Kontaktovat prodejce znamená kontaktovat pověřenou osobu telefonicky na její konkrétní telefonní číslo či e‐mail, jsou‐li kupujícímu známy, nebo na obecný telefon či e‐mail, uvedené v sekci Kontakt na webové stránce.
  4. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že bere výslovně na vědomí, že tyto obchodní podmínky jsou součástí smluvního ujednání mezi jím a prodávajícím.

 2. Předmět smlouvy
  1. Předmětem smlouvy je závazek prodejce dodat kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v počtu požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky. Vstupenkou se rozumí potvrzení o registraci na Akci spolu s následným potvrzením o přijetí platby za registraci.
  2. Kupní smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího.
  3. Prodejce se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu v elektronické podobě na e‐mail zadaný kupujícím. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazena cena za vstupenku na Akci v plné výši na bankovní účet prodávajícího.
  4. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany prodejce jsou veškeré závazky prodejce vyplývající z kupní smlouvy splněny.
  5. Vstupenky nejsou zasílány poštou.

 3. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k Akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny
  1. Prodávající je pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem této Akce. Prodávající nese odpovědnost za plnění povinností pořadatele akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím jako pořadatelem Akce.
  2. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená prodávajícím jako pořadatelem Akce.
  3. Prodávajícímu jako pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo prodávajícího jako pořadatele na vědomí.
  4. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo webovou stránku prodávající neodpovídá.

 4. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky
  1. Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky spojené s nákupem vstupenky.
  2. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím webové stránky je platba za vstupenku možná pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího.
  3. Prodávající nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného.

 5. Odstoupení od smlouvy
  1. V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

 6. Reklamační řád
  1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím webových stránek se řídí těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem uvedeným v tomto článku 6.
  2. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
  3. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada.
  4. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e‐mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atp.).
  5. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 24 hodin po plném uhrazení vstupného, tj. připsání plné prodejní ceny vstupenky na účet prodávajícího, je povinen neprodleně, nejpozději však do 48 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat prodejce a oznámit mu, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit prodejci jméno a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky a číslo registrace. V případě, že prodejce zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, bude dále postupováno způsobem uvedeným níže v tomto odst. 6.5.
  6. a) Prodejce se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 den před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e‐mail, b) V případě, že již došlo ke konání Akce, zavazuje se prodejce vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
  7. V případě, že ze strany prodávajícího jako pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt (e‐mail, telefon, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
  8. Dojde‐li ze strany prodávajícího jako pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude prodávající vracet níže popsaným způsobem vstupné v plném rozsahu.
  9. V případě splnění podmínek pro vrácení vstupného dle odstavce 6.7 tohoto reklamačního řádu bude vstupné kupujícímu vráceno na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno. K vrácení plné ceny vstupného uhrazeného kupujícím dojde nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo ke zrušení Akce.

 7. Ochrana osobních údajů
  1. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího z důvodu plnění smluvního vztahu mezi jím a kupujícím ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/679 o ochraně osobních údajů, a to v rozsahu, v němž mu je kupující poskytl; v největším možném rozsahu to jsou: jméno, příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo, registrační číslo vozidla a číslo bankovního účtu nebo platební karty. Minimální rozsah osobních údajů, který si prodávající vyhrazuje coby podmínku uzavření smlouvy a v němž kupující je povinen své osobní údaje poskytnout, je tvořen těmito osobními údaji: jméno a příjmení, e‐mailová adresa, telefonní číslo.
  2. Konkrétně se jedná o tyto dílčí účely zpracování osobních údajů:
  3. a) doručení vstupenky kupujícímu a zasílání informací o změnách u Akcí či vstupenek; b) identifikace kupujícího v případě vyřizování reklamací podle reklamačního řádu obsaženého v článku 6. c) organizace a kontrola oprávnění vjezdu registrovaných automobilů v místě konání Akce d) pozvání na konání dalšího ročníku Akce či akcí souvisejících
  4. Kupující zadává své osobní údaje prostřednictvím webových stránek. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující ve vlastním zájmu povinnost kontaktovat prodávajícího. Prodávající osobní údaje uchovává po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 24 měsíců, a následně osobní údaje maže. V případě, že si kupující přeje informace smazat dříve, může kontaktovat prodávajícího a zažádat o smazání svých osobních údajů.
  5. Prodávající uchovává po dobu 48 měsíců e‐mailové adresy všech kupujících a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí. Pokud si kupující nepřeje zasílání obchodních sdělení , zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e‐mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě je jeho e‐mailová adresa dodatečně z mailing listu odstraněna. Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.
  6. Na Akcích jsou prodávajícím jako pořadatelem pořizovány snímky a krátké audio‐vizuální záznamy za účelem propagace Akcí na internetu. Prodávající se snaží v rámci fotografování a filmování v maximální možné míře zachovávat soukromí návštěvníků. Jestliže kupující zjistí, že se nachází na některém záběru a je na něm zřetelně rozpoznatelný, může kontaktovat prodávajícího a požadovat, aby dodatečně učinil technická opatření, s jejichž pomoci bude dotčený kupující jako návštěvník anonymizován, a to zejména umělým rozmazáním své podoby.
  7. Kupující je oprávněn obracet se kdykoli s žádostmi nebo stížnosti týkajícími se zpracování jeho osobních údajů na prodávajícího, popř. na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 8. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
  2. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.
  3. Veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu a smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí českým právním řádem.

V Praze 1.dubna 2022, United Shops s.r.o

Elektrofest v Pelhřimově

Jednou už jsme to dokázali. Teď chceme být všichni vidět!

Chci přijet

Partneři

Právě registrované automobily
Peugeot e-208 Tesla Model 3 Standard Range 2021 Tesla Model 3 Standard Range 2021 Tesla Model 3 Long Range 2019 Tesla Model S 75 Tesla Model 3 Standard Range 2021 Tesla Model 3 Standard Range 2021 Enyaq Coupé iV Enyaq Coupé iV